Vzdělávání

Vzdělávání

Součástí poskytování sociální služeb je i osvěta a vzdělávání, které se snažíme šířit ve třech úrovních:

  • Směrem k veřejnosti

Veřejnost je pro nás velmi důležitým partnerem nejen z hlediska upevnění našich pozic v regionu, ve kterém poskytujeme naše služby, ale také z hlediska prevence. Snažíme se, aby veřejnost věděla, jaké služby poskytujeme, a že se na nás mohou obrátit, pokud by se problém duševního onemocnění týkal jich samotných, rodiny nebo přátel. Snažíme se, aby veřejnost věděla, že mít duševní onemocnění se může týkat každého z nás a je velmi důležité vědět, na koho se obrátit a kde hledat pomoc.

V rámci osvěty a duševní hygieny každý rok pořádáme jednodenní „happening“ (NE)BLÁZNI, TURNOVE!, který je vždy zaměřen na nějaké téma týkající se duševního onemocnění.  Je určen pro všechny, komu není duševní zdraví lhostejné.

  • Směrem k našim klientům

Cílem je podpora uživatele ve všech oblastech, zejména v udržení či znovunaplnění rolí společenských, rodinných, sociálních a pracovních. Cítíme, že pro naše klienty je velmi důležité udržovat kontakt s přirozeným prostředím, upevňovat motorické, psychické a sociální schopnosti a dovednosti, podporovat partnerské vztahy a také rozvíjet návyky, které souvisí se zařazením do pracovního procesu.

  • Uvnitř organizace

Naši zaměstnanci se neustále vzdělávají formou kurzů, stáží, webinářů, konferencí a dalších akcí, kde se setkávají s odborníky a kolegy z různých typů služeb či návazných odvětví. Tím čerpají inspiraci pro svoji práci, dozvídají se o nových postupech v poskytování sociálních a komunitních služeb, navzájem se motivují k aktivnímu zapojení do reformy psychiatrické péče.

Součástí vzdělávání je také pravidelná supervize, která zaměstnancům poskytuje vhled do dané problematiky, která se může týkat jak organizace jako takové, jednotlivých týmů, tak i samotných klientů.