Blázníš? No a!

Blázníš? No a!

V oblasti primární prevence duševního zdraví nabízíme zážitkový vzdělávací program pro studenty středních škol, třídní kolektivy a pedagogy Blázníš? No a! Program je zaměřený na poskytnutí informací k posílení povědomí o tématu duševního zdraví a psychohygieny, je ověřený, účinný, interaktivní a tím i blízký realitě života.

Program Blázníš? No a! je založený na otevřeném dialogu studentů s moderátorem a „experty ve vlastní věci“, tj. lidmi, kteří mají vlastní zkušenost s duševním onemocněním a psychiatrickou péčí. Tématem diskuse jsou psychická krize a štěstí, vlastní životní zkušenosti studentů, onemocnění a léčba, naděje a možnosti podpory, jak a kde najít pomoc v obtížné životní situaci, proč lze vnímat psychické problémy i jako příležitost a další.

Program Blázníš? No a! je v České republice realizován již od roku 2005, jeho koncept byl převzat z Německa a je součástí aktivit, které naplňují základní cíle Akčního plánu pro duševní zdraví pro Evropu, ke kterému se přihlásila i Česká republika. Jedná se o ojedinělý projekt, kterým se Fokus Turnov zapojil do preventivního a destigmatizačního procesu duševních onemocnění u mladistvých. 

Fokus Turnov je nezisková organizace podporující lidi s duševním onemocněním na jejich cestě k zotavení a lidi s mentálním či kombinovaným postižením žít plnohodnotný život v jejich přirozeném prostředí. Naším cílem je zároveň preventivní působení v oblasti duševního zdraví u dospívajících a dospělých. Zároveň působíme na poli destigmatizace a vzdělávání tak, aby „zdravá“ veřejnost lépe porozuměla lidem s duševním či mentálním hendikepem.

Program Blázníš? No a!:

 • je určený pro studenty středních škol
 • trvá jeden školní den, tj. cca od 8:00 do 14:00 hod.,
 • cena za realizaci programu v jedné třídě je 7 000 Kč (za jeden „školský“ den),
 • koná se přímo ve škole pod vedením minimálně dvou lektorů 
 • považuje za důležité účast třídního učitele nebo školního metodika prevence, psychologa, výchovného poradce apod., 
 • je koncipován jako vhodný pro třídní kolektivy nebo pro předmětové skupiny (např. Seminář psychologie či společenských věd),
 • považuje za důležité pro dobu trvání programu zrušit frontální typ výuky (stolky, židle, lavice), ale naopak vhodné a žádoucí je rozesazeni účastníků v kruhu bez komunikačních bariér, na zemi, v kruhu,
 • dodá studentům i pedagogům informace, materiály, kontakty, možnost o problematice přemýšlet, diskutovat, …

Program Není duše jako duše:

 • je určený pro studenty vyšších ročníků základních škol
 • trvá jedno školní dopoledne, tj. 4 vyučovací hodiny (cca 8:00 – 11:30)
 • cena za realizaci programu v jedné třídě je 4 000 Kč
 • vychází z metodiky programu Blázníš? No a! upravené tak, aby zaujal a bavil i mladší žáky a zároveň aby po přechodu na střední školu bylo absolvování programu Blázníš? No ! pro studenty i nadále atraktivní
 • program vede pouze jeden lektor, bez účasti tzv. Experta, zkušenost s duševním onemocněním je pouze zprostředkovaná
 • program cílí ještě více na primární prevenci

KONTAKTY:
FOKUS Turnov, z.s.
Skálova 2336, 511 01  Turnov
IČ: 49295101

Mgr. Lenka Meixnerová, ředitelka organizace, lektorka programu
Tel: 775 083 008
e-mail:
fokus@fokusturnov.cz
blaznisnoa@fokusturnov.cz

Jan Wagneter, koordinátor primárně preventivních programů, lektor
Tel: 774 236 175
e-mail:
wagneter@fokusturnov.cz
blaznisnoa@fokusturnov.cz