Sociálně terapeutická dílna

Služba Sociálně terapeutická dílna (dále STD) je ambulantní služba poskytovaná v prostorách FOKUSU Turnov, z.s., kam uživatelé denně dochází ze svých domovů.

 

Místo poskytování: Skálova 415, 511 01 Turnov

 

1) Cíle sociální služby


Cílem služby je podpora uživatele v jeho snaze nalézt a udržet si vhodnou činnost, která mu pomůže zůstat aktivní, dodá mu sebevědomí a pomůže mu zmírnit negativní dopad nemoci, zdravotního postižení nebo nalézt a udržet vhodné zaměstnání.
• napomáhat zlepšovat komunikační dovednosti, navazovat sociální kontakty, vzájemnou komunikaci
• naučit se prosadit
• nastolit a trénovat pravidelný denní režim, schopnost sebeobsluhy, rozvíjet jemnou a hrubou motoriku, osamostatnit se
• nacvičovat a posilovat praktické dovednosti
• získat základní pracovní návyky
• rozvíjet myšlenkové, paměťové schopnosti
• naučit se odpovědnosti za sebe a své jednání

 

Zásady sociální služby
• Dobrovolnost (služba je poskytována na základě svobodného rozhodnutí uživatele)
• Individualita (klademe důraz na individuální přání a potřeby uživatele)
• Respekt (služba je poskytována s úctou k uživateli se zachováním všech jeho práv a důstojností, respektuje jeho znalosti, dovednosti a možnosti)
• Soběstačnost (služba je směřována takovým způsobem, aby nevytvářela závislost na službě, klade důraz na podporu a zvyšuje míru vedoucí k samostatnosti)
• Podpora a motivace) strukturování denní činnosti, navazování pracovně terapeutických a mezilidských kontaktů, smyslem je především motivovat uživatele k zvládnutí přiměřeného pracovního tempa, pobývat v pracovním týmu)
• Komunitní přístup (spolupráce s jinými poskytovateli sociální služby, úřady, lékaři, rodinou, aj.)

 

Cílová skupina
Služba je určena pro osoby s chronickým duševním onemocněním (osoby potřebné pro resocializaci, osoby zaléčené, užívající ambulantní psychiatrickou léčbu). Horní věková hranice je 64 let.

Služba je určena pro osoby s mentálním postižením (osoby schopné sebeobsluhy, částečně vzdělavatelné tj. absolventi speciální či pomocné školy). Horní věková hranice je 64 let.

Služba je určena pro osoby s kombinovanými vadami (osoby s více druhy postižení – tělesným, mentálním, duševním, smyslovým). Horní věková hranice je 64 let.

 

Věková struktura cílové skupiny:
- Dorost (16 - 18 let)
- Mladí dospělí (19 - 26 let)
- Dospělí (27 - 64 let)

 

Kapacita služby
Maximální okamžitá kapacita služby je 25 uživatelů denně.

 

2) Poslání


Posláním služby STD je podpora uživatelům s duševním onemocněním v dlouhodobé pomoci zvládat projevy své duševní nemoci. Předcházet jejich izolaci. Napomáhat v získání a obnovení pracovních i sociálních dovedností a návyků. Služba směřuje k nalezení pravidelné, smysluplné činnosti a možnosti zvýšit uplatnění těchto osob na trhu práce a především napomáhat jim k sociálnímu začleňování. Umožnit jim i nadále žít ve svém přirozeném prostředí, nebo mít možnost se do něho vrátit.


Posláním služby STD je podpora uživatelům s mentálním postižením, s kombinovanými vadami zejména v předcházení jejich sociálního vyloučení z důvodu jejich zdravotního postižení. Pomáhat jim nalézt jinou smysluplnou, pravidelnou činnost. Umožnit jim i nadále co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí.


Nabízené činnosti
• nácvik přípravy jednoduchých pokrmů, sběr a zavařování výpěstků ze zahrady (pečení, vaření jednoduchých pokrmů, zavařování ovoce a zeleniny, příprava svačiny, kávy, čaje, ohřev jídla, nácvik při nákupech surovin pro vaření,…)
• nácvik hospodaření s penězi
• základní dovednosti pro vedení domácnosti, úklid domácnosti (luxování, zametání, stírání, žehlení, praní,…)
• pomoc při zajištění stravy (oběd zajištěn v jídelně ZŠ Skálova 600, Turnov, možnost objednání a výběr jídla, placení obědů)
• práce s textilem (batikování, kreslení, malování na trička, šití dekoračních předmětů, tašek,…)
• práce s papírem (různá přáníčka, obrázky, záložky,…)
• pletení, háčkování (tašek, ponožek, šál, čepic, dekorační ozdoby,…)
• tkaní na stavech (tkaní sedáky, koberečky,…)
• práce s hlínou (keramika ve vlastní dílně)
• práce na zahradě (sekání, hrabání zahrady, úklid trávy, sklizeň ovoce, zeleniny,…)
• práce s voskem (ručně dělané svíčky)
• různé rukodělné a kreativní výrobky (šití tašek, malování tašek, polštářků a textilních polotovarů, krabičky, pedig, decoupage, navlékání korálků, enkaustika, scrapbook,…)
• procvičování matematiky a pravopisu

 

Volnočasové aktivity
• zprostředkovávají uživatelům kontakt se společenským prostředím, podporují jejich sociální schopnosti a samostatnost
• mezi tyto činnosti patří:
      o Výlety (bowling, muzeum, turistické…)
      o Návštěva divadla, kina
      o Účast na nabízených akcích

 

3) Jednání se zájemcem o sociální službu


Podmínky pro poskytnutí sociální služby
• Odpovídající diagnóza a věk
• Doporučení ošetřujícího lékaře (psychiatr, praktický lékař)
• Schopnost sebeobsluhy a základních hygienických návyků
• Souhlas s poskytnutím a uchováním osobních a citlivých údajů
• Ochota podřídit se vnitřním pravidlům organizace
• Volná kapacita služby

 

Podmínky pro neposkytnutí sociální služby
• Organizace neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá
• Zdravotní stav vylučuje poskytnutí sociální služby
• Naplněná kapacita sociální služby
• V případě naplněné kapacity je žadatel zařazen do pořadníku

 

4) Uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby


Jestliže služba naplňuje přání a potřeby zájemce, dojde k uzavření Dohody o poskytování sociální služby. Další vzájemná spolupráce s uživatelem se řídí individuálním plánem, který popisuje cíle a potřebné kroky k dosažení cíle uživatele.

 

5) Stížnosti
Uživatel má právo si stěžovat ústně, písemně či anonymně. Písemnou stížnost je možné napsat na příslušný formulář nebo do Knihy stížností (u schránky na stížnosti). Písemnou stížnost je možné předat kterémukoli pracovníkovi, vložit do „schránky na stížnosti“ nebo poslat poštou na adresu organizace. Stížnost může uživatel kdykoliv odvolat.

 

6) Důvody pro ukončení poskytování sociální služby


Ze strany uživatele:
• Poskytování sociální služby může být ukončeno kdykoliv a bez udání důvodu

 

Ze strany poskytovatele:
• Uživatel opakovaně porušuje Pravidla chování ve FOKUSU Turnov, z.s.

 

7) Územní působnost a dostupnost služby


Působnost: Liberecký kraj - ORP Turnov
Provozní doba: Po-Pá (mimo státní svátky) od 7:00 do 15:00 hodin

 

8) Další informace


Odkaz na internetové stránky: www.fokusturnov.cz