Podpora samostatného bydlení

Služba je poskytována terénní formou.


Kontaktní místo terénní služby: Skálova 415, 511 01 Turnov

 

1) Cíle služby


• podpora uživatelů udržet si vlastní bydlení
• rozvoj praktických sociálních dovedností potřebných pro vedení domácnosti
(nákup, úklid, praní, žehlení, hospodaření s penězi)
• podpora při rozvíjení a posilování samostatnosti v rozhodování a obhajování svých práv
• podpora při využívání veřejných míst a služeb
• podpora při obnovení či upevnění kontaktu s rodinou
• podpora při využívání volného času

 

2) Zásady služby


• individuální přístup respektující potřeby a volbu uživatele
• podpora samostatnosti a soběstačnosti
• práce s širším okolím uživatele (rodina, přátelé)
• dobrovolnost uživatele
• informovanost uživatele (o poskytovaných službách, o službách dalších poskytovatelů, veřejných službách)
• respektování a obhajoba práv duševně nemocných

 

Cílová skupina
Služba je určena pro osoby s chronickým duševním onemocněním, s mentálním postižením a pro osoby s kombinovanými vadami starší 16 let, kteří v důsledku své nemoci, dlouhodobé hospitalizace či postižení potřebují podporu v činnostech souvisejících se samostatných bydlením.
Horní věková hranice je neomezena.

 

Poslání služby
Posláním služby je podpora osob s chronickým duševním onemocněním, osob s mentálním postižením a osob s kombinovanými vadami, aby mohli žít ve svém přirozeném prostředí v jejich vlastních domácnostech.

 

3) Nabízené činnosti


Základem služby je nácvik dovedností spojených se samostatným bydlením.
V rámci služby se uživatelé učí zvládat a zdokonalovat se ve veškerých dovednostech potřebných k zajištění soběstačnosti při vedení domácnosti. To znamená, že společně s pracovníkem FOKUSU Turnov, z.s. probíhá nácvik domácích prací, hospodaření s penězi, péče o vlastní osobu a vlastní domov. Dále se uživatelé učí využívat běžně dostupná místa, zvládat kontakt se společenským prostředím a aktivně využívat svůj volný čas.

 

4) Jednání se zájemcem o sociální službu


Podmínky pro poskytnutí služby
• duševní onemocnění (schizofrenie, deprese, maniodepresivita), ostatní diagnózy nejsou vyloučeny
• mentální postižení (osoby schopné sebeobsluhy, částečně vzdělavatelné)
• kombinované vady (osoby s více druhy postižení – tělesným, mentálním, duševním, smyslovým)
• spodní věková hranice 16 let, horní věková hranice neomezena
• bydliště v ORP Turnov, ORP Semily, ORP Jilemnice a ORP Železný Brod
• volná kapacita služby
• potřeba uživatele využívat službu
• formální náležitosti
o uzavření Dohody o poskytování sociální služby (může být i v ústní formě)
o závazek dodržovat pravidla vzájemné spolupráce
o doporučení ošetřujícího lékaře – psychiatr, praktický lékař


Podmínky pro neposkytnutí služby
• osoby s těžkým mentálním postižením
• osoby s těžkými smyslovými vadami
• zdravotní stav vylučuje poskytování služby
• naplněná kapacita (maximální okamžitá kapacita je 5 osob)
• nejedná se o službu, o kterou zájemce žádá

 

5) Uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby


Jestliže služba naplňuje přání a potřeby zájemce, dojde k uzavření Dohody o poskytování sociální služby.
Další vzájemná spolupráce se řídí společným plánem, který popisuje, kterými oblastmi se bude spolupráce uživatele a pracovníka zabývat. Plán může být zaměřen na jakékoliv oblasti, které znesnadňují uživateli život, např. získávání nových dovedností, doprovázení při jednání s úřady, řešení složité situace doma, hospodaření s penězi, zlepšení komunikace s okolím aj.
Součástí služby je kontaktování hospitalizovaných v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy a dalších lůžkových odděleních. Po návratu z hospitalizace se pak služba poskytuje v jejich domácnostech (v případě jejich zájmu). Služba je určena také osaměle žijícím uživatelům, pro které často pracovník FOKUSU Turnov, z.s. představuje jediný kontakt se společenským prostředím.

 

6) Úhrada za poskytování sociální služby


Za 1 hodinu sociální služby platí uživatel 120,- Kč. Platbu za sociální službu hradí uživatel, který pobírá příspěvek na péči, a to pouze v maximální výši příspěvku. Uživatelům, kterým nebyl přiznán příspěvek na péči, je služba poskytována bezplatně (zdarma).
Doplňkové (fakultativní služby) jsou zpoplatněny dle aktuálního ceníku (doprava).

 

7) Stížnosti


Uživatel má právo si stěžovat ústně, písemně, telefonicky na čísle 481 321 424 nebo na čísle 775 083 008. Déle i elektronicky na e-mail: fokus@fokusturnov.cz. K vypracování písemné stížnosti může použít formulář, který mu poskytne pracovník nebo ho obdrží ve FOKUSU Turnov, z.s. Tuto písemnou stížnost může uživatel předat pracovníkovi, vložit do poštovní schránky umístěné u hlavních dveří do budovy FOKUSU Turnov, z.s., nebo zaslat na adresu FOKUS Turnov, z.s. Skálova 415,
511 01 Turnov.
Stížnost může být anonymní. Uživatel může svoji stížnost kdykoliv odvolat.

 

8) Důvody ukončení poskytování služby


Ze strany uživatele:
• poskytování služby může být ukončeno kdykoliv a bez udání důvodu


Ze strany poskytovatele:
• pokud uživatel poruší Pravidla vzájemné spolupráce
• pokud nezaplatí úhrady za poskytování služby za 1 měsíc zpětně, pokud pobírá příspěvek na péči

 

9) Územní působnost a dostupnost služby


Působnost: Liberecký kraj - ORP Turnov, ORP Semily, ORP Jilemnice, ORP Železný Brod
Provozní doba: Po-Pá (mimo státní svátky) od 8:00 do 16:00 hodin

 

10) Další informace


Odkaz na internetové stránky: www.fokusturnov.cz